Publicaties

Vijfhonderd Jaren Herweijer

Voorwoord bij “Vijfhonderd Jaren Herweijer”

Deze kroniek over het geslacht Herweijer is een samenvatting van ons in het jaar 1983 verschenen vierdelig boekwerk “De vruchtbare dorre boom”, in 1984 gevolgd door een vijfde deel, waarin naast aanvullingen een volledige lijst van voornamen.

Deze boeken hebben een meer wetenschappelijke opzet en konden slechts in een kleine oplaag verschijnen. Zij bevatten veel details, in het bijzonder de bronvermeldingen, verwijzing naar de archieven en een kwartierstaat Herweijer-Kleinjan.

Deze boeken waren te omvangrijk, zodat we op verzoek van veel belangstellenden een samenvatting maakten, voorzien van foto’s, voor zover wij deze konden achterhalen. Vele details en de bronvermeldingen moesten we helaas weglaten.

Lezers met dieper gaande belangstelling verwijzen we naar de oorspronkelijke boekwerken, die ze kunnen vinden in de bibliotheken van :

  • Streekmuseum Heinenoord, Hofweg 6
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Den Haag, Prins Willem-Alexanderhof
  • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, Prins Willem Alexanderhof 22
  • Bibliotheek van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, Jacob Marisplein.
  • Bibliotheek Nederlandse Genealogische Vereniging te Naarden, Adriaan Dortsmanplein 3a

Tenslotte nogmaals dank aan mijn medewerker Arie Pieter van den Hoek, zoon van Adriaantje Pietertje Herweijer, die hem veel morele steun bij dit werk verleende. Hij verzamelde talrijke gegevens over onze op de Zuid-Hollands eilanden geleefd hebbende voorouders en veel details over de door hen bewoonde boerderijen. Zijn moeder verdient nog een bijzonder woord van dank voor haar daadkrachtige inzet bij de voorbereidingen voor de uitgave van dit boek, tevens voor de door haar verzorgde redactie van de illustraties. Haar zuster Aaltje Maria Herweijer verdient grote dank voor het moeizaam drukrijp typen van de tekst. Dank ook aan Jacob Herweijer, Heeze, voor de correctie’s en het drukrijp typen van het Engelse gedeelte en aan Dirk Herweijer, ‘s-Gravendeel, voor het correctiewerk. Voor verdere dankbetuigingen verwijzen we naar bladzijde 1 van deel V van de hierboven vermelde reeks boeken.

Ter herinnering aan mijn vader Jan Herweijer, tussen wiens nagelaten papieren ik ongeveer tien jaar geleden een correspondentiekaart vond met een kort schema van zijn naaste voorouders. Hiermee motiveerde hij mij, bijna 50 jaar na zijn overlijden.

september 1985 W.A. Herweijer

Zevenhonderd Jaren Herweijer

Voorwoord bij “Zevenhonderd Jaren Herweijer”

Vijftien jaar na het verschijnen van “Vijfhonderd Jaren Herweijer” is hier dan een tweede uitgave. Mijn oom Willem Arie Herweijer (1906-1996) heeft als auteur van het oorspronkelijke boek met medewerking van Arie Pieter van den Hoek (1964) al een enorme hoeveelheid informatie verzameld over de familie.

Het was de heer C. Wierdeman Molendijk (afstammeling van Geertruy Herweijer 1792- 1832), die mijn oom ongeveer twintig jaar geleden de eerste gegevens verschafte uit de regio Antwerpen – Hemiksem en mij dit jaar oude aktes toezond uit zijn verzameling.
De tijd staat echter niet stil. Inmiddels is door verschillende familieleden weer veel onderzoek gedaan, dat nieuwe interessante gegevens heeft opgeleverd. Het betreft zowel recente ontwikkelingen als gebeurtenissen uit het (verre) verleden, die door nieuw onderzoek bekend zijn geworden .

De familiehistorie gaat inmiddels terug tot 1295 en bestrijkt dus een periode van meer dan zevenhonderd jaar. De bij de sluis “Brakelsveer”, gemeente Nieuw-Beijerland, gevonden gedenksteen met het familiewapen is ongeveer vierhonderd jaar oud.
Ook zijn honderden Her(re)weyers getraceerd die leven of geleefd hebben in (Zeeuws) Vlaanderen.

Wim Herweijer uit Vlaardingen (1929) zorgde samen met Aldert Postma uit Grand Rapids, MI voor vele gegevens uit Michigan, terwijl Jilles Herweijer uit Hulst (1937-1999) aktief was in Zeeuwse archieven. Het nieuwe boek bevat weer veel nieuwe illustraties. Ook zijn meer gegevens opgenomen van hen die een moeder hebben met de naam Herweijer. Hier hebben verschillende bestuursleden van de Stichting Familie Herweijer toe bijgedragen, terwijl zij ook de nieuwe tekst op typefouten controleerden. Tenslotte is een aantal correcties doorgevoerd. Wilt u echter eventuele resterende fouten en omissies doorgeven?!

Ik bedank bij deze de voorzitter van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, de heer A. van der Gucht voor zijn hulp in de verenigings-bibliotheek te Sint Niklaas. De anderhalve eeuw oude Kring beschikt over een onvoorstelbare hoeveelheid boeken en tijdschriften betreffende het Land van Waas, waar dankbaar gebruik van kon worden gemaakt. De heer G. Roggeman deed aanvullend onderzoek in het archief van Belsele.

De heer H.C.E.M. Rottier, die zelf ook verre Herweijer-voorouders heeft, maakte mij wegwijs in de oude Vlaamse leenboeken en verstrekte ook verder nog veel waardevolle informatie. De in maart 1999 overleden uit Bazel afkomstige pater der Redemptoristen Alois Maris verstrekte mij enerzijds rechtstreeks per brief waardevolle informatie; anderzijds vormen de talloze artikelen van zijn hand een onmisbare bron voor iedere onderzoeker in het Land van Waas. Mijn zoon Steven Herweijer (1989) maakte de schema’s voor het boek.
Ad Herweijer (1940) heeft tenslotte bijna alle illustraties in dit boek ingescand en van onderschriften voorzien. Ook alle anderen die geholpen hebben met dit boek wil ik daar van harte voor bedanken.
Ik hoop dat het nieuwe boek u veel leesplezier verschaft en dat u het vaak uit de kast zult halen!

Voor dit boek is gebruik gemaakt van het computerprogramma: PRO-GEN Genealogie à la Carte.

september 2000, Jan Joost Herweijer.